• ติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน SMF Rock Station •
รายละเอียดการโฆษณาใน SMF Rock Station ทั้งในรูปแบบ SPOT วิทยุ และ Banner
SPOT วิทยุ
ความถี่การออกอากาศ
ค่าบริการต่อเดือน
ความยาว 30 วินาที
24 ครั้ง / วัน (ทุกต้นชั่วโมง)
Email
ความยาว 60 วินาที
24 ครั้ง / วัน (ทุกต้นชั่วโมง)
Email

** อัตราค่าโฆษณา ไม่รวมค่าจัดทำ Spot ท่านเป็นผู้ผลิต Spot หรือจัดหามาเอง


Fix Banner
ระยะเวลาการติดเผยแพร่
ค่าบริการต่อเดือน
ขนาด 120 x 180 pixel
30 วัน
Email
60 วัน
Email

** อัตราค่าโฆษณา ไม่รวมค่าจัดทำ Banner

Advertise : advertise@stonemetalfire.com
Marketing : ralph@stonemetalfire.com

 [ CLOSE ]